Modernizers
vennootschap onder firma
KVK-nummer: 81312520 
BTW-id: NL862045575B01
Vestigingsadres: de Pleijt 34, 4002 GR Tiel (géén bezoekadres) 

 
Artikel 1. Definities 

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 

 1. Opdrachtnemer: Modernizers v.o.f.; 
 2. Opdrachtgever: de wederpartij van Opdrachtnemer. 

Artikel 2. Toepasselijkheid 

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten door Modernizers gedaan of aangegaan. Uitsluitend door Modernizers schriftelijk aanvaarde afwijkingen van deze algemene voorwaarden kunnen geldig zijn. Algemene voorwaarden van de Opdrachtgever zijn niet van toepassing op aanbiedingen en overeenkomsten met Modernizers. 
 2. Door ondertekening van een overeenkomst met Modernizers verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden van Modernizers en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat. 
 3. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Modernizers en Opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen. 

Artikel 3. Aanbiedingen en offertes 

 1. De door Modernizers gemaakte offertes zijn vrijblijvend en kunnen door Modernizers worden herroepen, ingetrokken of gewijzigd binnen 14 (veertien) kalenderdagen na de kennisneming door Modernizers van de aanvaarding van haar aanbod. In een aanbod voorkomende fouten of omissies binden Modernizers niet. 
 2. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de Opdrachtgever en Modernizers zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde overeenkomst schriftelijk zijn aanvaard door beide partijen. 
 3. Een samengestelde prijsopgave verplicht Modernizers niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. 

Artikel 4. Prijzen, facturatie en betalingen 

 1. Alle genoemde prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW), tenzij anders vermeld. 
 2. In geval van een overeenkomst waarin sprake is van door Opdrachtgever te betalen periodiek vervallende bedragen, geldt dat Modernizers gerechtigd is door middel van een schriftelijke kennisgeving op een termijn van tenminste drie maanden de geldende prijzen en tarieven aan te passen. 
 3. Tariefswijziging kan plaats vinden bij wijziging van de inhoud van de opdracht, bij verlenging van de opdracht of bij wijzigingen in voor Modernizers van toepassing zijnde wet- en regelgeving. 
 4. Tenzij anders overeengekomen:  het gereedkomen van de website en/of software wordt het gehele bedrag gefactureerd. Oplevering vindt plaats ná volledige betaling. 
 5. Betaling van het factuurbedrag dient maximaal 14 dagen na factuurdatum te geschieden, op de door Modernizers aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op. 
 6. De ondertekenaar van een offerte is solidair aansprakelijk met de opdrachtgever, natuurlijke of rechtspersoon in naam van en voor rekening van wie hij handelt, in geval van machtsmisbruik, evenals in geval een volledige identificatie van deze klant ontbreekt. De overeenkomst tussen de partijen wordt als gesloten beschouwd vanaf het ogenblik dat de klant de offerte ondertekend heeft. 
 7. Indien Opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn van 14 dagen betaalt, kunnen buitengerechtelijke incassokosten in rekening worden gebracht. Deze incassokosten bedragen 15% van de vordering. Indien Opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven aan een incassobureau, in welk geval Opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten. 

Artikel 5. Verplichtingen van de Opdrachtgever 

 1. De Opdrachtgever draagt zorg, conform instructie, voor tijdige aanlevering van het benodigde (beeld)materiaal. 
 2. Modernizers mag de website van Opdrachtgever gebruiken voor promotie en/of publiciteit, tenzij schriftelijk anders afgesproken. 
 3. Opdrachtgever is gehouden de instructies van Modernizers omtrent de voorbereiding en uitvoering van de overeenkomst op te volgen. 
 4. Opdrachtgever is gehouden tijdig wijzigingen in contactgegevens door te geven. 
 5. De Opdrachtgever is gehouden een lege webhosting omgeving te bieden indien niet is overeengekomen dat Modernizers hier zorg voor draagt. 
 6. De Opdrachtgever levert de benodigde tekst, afbeeldingen, geluid en/of videobeelden in een goede kwaliteit en gangbaar bestandsformaat aan, tenzij schriftelijk anders overeengekomen tussen Modernizers en de klant. 
 7. De Opdrachtgever verklaart door het aanleveren van materiaal aan Modernizers dat al het aangeleverde materiaal vrij is van rechten van derden, dan wel dat de Opdrachtgever toestemming heeft van de rechthebbende(n) om het materiaal door Modernizers te laten gebruiken bij het ontwikkelen en publiceren van de website. 

Artikel 6. Uitvoering van de overeenkomst 

 1. Modernizers zal zich naar beste kunnen inspannen de dienstverlening met zorg uit te voeren, in voorkomend geval overeenkomstig de met Opdrachtgever schriftelijk vastgelegde afspraken. 
 2. Modernizers is niet verantwoordelijk voor het updaten van de website, tenzij schriftelijk anders overeengekomen (in een onderhoudsabonnement bijvoorbeeld). 
 3. Modernizers is niet verantwoordelijk voor back-ups van de website, tenzij schriftelijk anders overeengekomen (in een onderhoudsabonnement bijvoorbeeld). 
 4. Indien de overeenkomst tot uitvoering is aangegaan met het oog op uitvoering door een bepaalde persoon zal Modernizers steeds gerechtigd zijn deze persoon te vervangen door een of meer andere personen met dezelfde kwalificaties. 
 5. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Modernizers het recht om bepaalde werkzaamheden door derden te laten verrichten. 
 6. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Modernizers zijn verstrekt, heeft Modernizers het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de Opdrachtgever in rekening te brengen. 
 7. Indien door Modernizers of door Modernizers ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van Opdrachtgever of een door Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten. 

Artikel 7 Webwinkels en Content Managing System (CMS)  

 1. Modernizers maakt gebruik van bepaalde opensource systemen op het internet, als basis voor een website, te weten: 
  • WordPress 
  • Elementor 
  • Andere plug-ins voor WordPress 
 2. Modernizers is niet verantwoordelijk voor wijzigingen, aanpassing of updates gemaakt door bovengenoemde bedrijven, met als gevolg dat gegevens, data en opmaak van de websiteverloren gaan.
 3. Ook andere gevaren voortkomend uit onjuist onderhoud door bovengenoemde bedrijven, zoals hacken van websites kunnen niet worden verhaald op Modernizers.  

Artikel 8. Meerwerk 

 1. Indien Modernizers op verzoek of met voorafgaande instemming van opdrachtgever werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang de overeengekomen diensten en producten vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door Opdrachtgever aan Modernizers worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van ModernizersModernizers is echter niet verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en kan verlangen dat daar voor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten. 
 2. Voor zover voor de diensten en producten een vaste prijs is afgesproken en partijen voornemens zijn om met betrekking tot extra werkzaamheden of prestaties een afzonderlijke overeenkomst te sluiten, zal Modernizers Opdrachtgever tevoren schriftelijk informeren over de financiële consequenties van die extra werkzaamheden of prestaties. 
 3. Na het ondertekenen van een overeenkomst met Modernizers, het mondeling doorgeven, dan wel het indienen van een opdracht per e-mail is het niet mogelijk om kosteloos van template en/of design te veranderen. 

Artikel 9. Duur en beëindiging 

 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor de periode welke is opgenomen in de opdrachtbevestiging.
 2. Een overeenkomst voor bepaalde tijd is niet tussentijds opzegbaar (dit betreft onder andere service-, onderhouds- en hostingpakketten). Deze overeenkomsten worden meestal afgesloten voor de duur van 6 of 12 maanden, maar een ander aantal maanden is in overleg ook mogelijk. 
 3. Een overeenkomst voor bepaalde tijd wordt na afloop van de periode vermeld in het contract steeds automatisch verlengd voor eenzelfde periode, behoudens schriftelijke opzegging tegen het eind van de (verlengde) contractduur en met inachtneming van een opzeggingstermijn van tenminste één (1) maand. Tevens zal Modernizers Opdrachtgever vooraf informeren over de verlenging.
 4. Indien de overeenkomst voor een hostingpakket is beëindigd, is Modernizers bereid om zowel de domeinnaam als de hosting over te zetten naar een externe partij. Hier rekent Modernizers geen extra kosten voor. In dit geval moet Opdrachtgever zelf voor vervangende hosting zorgen en de inlog- en FTP-gegevens hiervan met Modernizers delen.
 5. Modernizers kan een overeenkomst met Opdrachtgever direct beëindigen wanneer de Opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met Modernizers gesloten overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende voorwaarden.
 6. Modernizers heeft het recht geleverde producten en diensten tijdelijk of geheel buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien Opdrachtgever de overeenkomst en verplichting jegens Modernizers niet nakomt of in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. Modernizers zal Opdrachtgever hiervan tevoren in kennis stellen, tenzij zulks in alle redelijkheid en billijkheid niet van Modernizers kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.
 7. In geval van niet nakoming van artikel 5.5 van deze voorwaarden eindigt de tussen partijen geldende overeenkomst.
 8. Opdrachtgever heeft uitsluitend het recht de overeenkomst te ontbinden indien dat schriftelijk is overeengekomen of Opdrachtgever dat recht aan dwingend geldende wetgeving ontleent. Indien Opdrachtgever de overeenkomst (rechtsgeldig) ontbindt, is Opdrachtgever verplicht om uit hoofde van de overeenkomst geleverde zaken en rechten gelijktijdig terug te leveren, uitoefening van de uit hoofde van de overeenkomst verleende rechten gelijktijdig te beëindigen en aan Modernizers te vergoeden de door Modernizers in verband met het aanbod en de totstandkoming en de uitvoering van de overeenkomst gemaakte kosten. 

Artikel 10. Wijzigingen, levering en levertijd 

 1. Opdrachtgever wordt bij het ontwerp- en bouwproces betrokken, en heeft gedurende één of meerdere feedbackrondes het recht een aantal wijzigingen aan (het ontwerp van) de website aan te vragen. Het maximale aantal feedbackrondes wordt in de onderlinge overeenkomst vastgesteld. 
 2. Na oplevering komt het geleverde voor risico van de Opdrachtgever. Modernizers is vanaf dit moment niet langer verantwoordelijk voor schade die ontstaat aan het geleverde veroorzaakt door Opdrachtgever, zoals onjuiste verwijderingen en onjuiste aanpassingen. 
 3. De levertijd of leverdatum wordt in de overeenkomst tussen Opdrachtgever en Modernizers afgesproken. 
 4. Overschrijding van de levertijd geldt niet als wanprestatie binnen de eerste 30 dagen overschrijding. Ondanks dat Modernizers altijd haar uiterste best doet de afgesproken leverdatum te halen, kan het voorkomen dat Modernizers door omstandigheden meer tijd nodig heeft. 
 5. De Opdrachtgever ontvangt alvorens de definitieve oplevering een concept van de website. De Opdrachtgever heeft hierna het recht nog eenmaal (1) kleine wijzigingen door te geven aan Modernizers. Deze wijzigingen zijn één feedbackronde.

Artikel 11. Intellectueel eigendom 

 1. Alle uit de overeenkomst voortvloeiende rechten van intellectueel eigendom waaronder het octrooirecht, auteursrecht en het modelrecht staat Modernizers af aan Opdrachtgever, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen door partijen. 
 2. De door Modernizers bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikte intellectuele eigendommen en/of licenties waaronder ontwikkelde scripts, templates en programma’s blijven eigendom van en/of blijven toekomen aan Modernizers. 
 3. Wanneer Opdrachtgever niet langer gebonden is aan een geldende overeenkomst met Modernizers (bijvoorbeeld doordat er geen onderhouds- en/of serviceabonnement wordt afgenomen), is Opdrachtgever zelf verantwoordelijk voor de aanschaf van de benodigde softwareprogramma’s om het geleverde verder te blijven gebruiken en/of onderhouden. Modernizers maakt in deze situatie duidelijk kenbaar welke software Opdrachtgever nodig heeft. 
 4. Opdrachtgever dient de rechten van intellectuele eigendom van derden te respecteren en vrijwaart Modernizers van enige aanspraak. Tevens behoort een onderzoek naar het bestaan van dergelijke rechten niet tot enige overeenkomst die Modernizers sluit met haar Opdrachtgevers. 
 5. Alle door Modernizers ontwikkelde producten kunnen door Modernizers voor eigen promotiedoeleinden worden gebruikt, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met Opdrachtgever. 

Artikel 12. Aansprakelijkheid en vrijwaring 

 1. Behoudens opzet of grove schuld is Opdrachtnemer niet aansprakelijk voor indirecte schade zoals gevolgschade, bedrijfsschade en/of overige vormen van indirecte schade en schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden, is uitgesloten. 
 2. De aansprakelijkheid van Modernizers zal ten allen tijden beperkt blijven tot het aan Opdrachtgever in rekening gebrachte of nog in rekening te brengen. 
 3. De Opdrachtgever is gehouden Modernizers te vrijwaren respectievelijk schadeloos te stellen terzake van alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade, waarvoor de aansprakelijkheid van Modernizers in deze voorwaarden in de verhouding met de Opdrachtgever is uitgesloten. 
 4. Modernizers is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat zij is uitgegaan van door de Opdrachtgever en/of derden verstrekte of verzwegen onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Modernizers kenbaar behoorde te zijn. 
 5. Modernizers is niet aansprakelijkheid voor schade als gevolg van veranderingen in het intellectuele eigendom van derden die via Modernizers ter beschikking zijn gesteld aan de Opdrachtgever. 
 6. Modernizers maakt bij haar dienstverlening gebruik van diensten en/of producten van derden. Modernizers is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebeurtenissen bij een hostingprovider, domeinnaamregistrant of anderen waarop Modernizers geen invloed kan uitoefenen. 
 7. Modernizers is niet aansprakelijk voor prijswijzigingen die door de hostingproviders of derden worden doorgevoerd.  
 8. Modernizers is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het registreren (met persoonsgegevens) van domeinnaam en hosting bij een hostingprovider en/of domeinnaamregistrant. 
 9. Modernizers is niet aansprakelijk voor onjuistheden in de advertenties van derden die de diensten van Modernizers aanbieden of aanprijzen aan haar klantenbestand. 
 10. Modernizers maakt bij de levering van haar diensten gebruik van software en diensten van derden. Modernizers is niet verantwoordelijk voor het niet langer (gedeeltelijk) correct functioneren van de opgeleverde diensten aan Opdrachtgever, zoals een website, door toedoen van wijzigingen doorgevoerd door de Opdrachtgever of de eigenaar van de gebruikte derden software en/of diensten. 
 11. Het internet is continu onderhevig aan verbetering en verandering waardoor het soms noodzakelijk wordt geacht door de rechthebbenden van de software of diensten van derden zoals bedoeld in deze voorwaarden om wijzigingen aan hun software of diensten aan te brengen (updates). Indirect of direct aangebrachte wijzigingen aan de opgeleverde diensten van Modernizers vallen na oplevering buiten de verantwoordelijkheid van Modernizers, tenzij anders overeengekomen. Modernizers is buiten de abonnementen om meestal bereid tegen het geldende uurtarief wijzigingen of updates door te voeren op de website van de Opdrachtgever. 

Artikel 13. Overmacht 

 1. In geval van overmacht is Modernizers gerechtigd de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, zulks zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat zij deswege tot schadeloosstelling verplicht zullen zijn. 
 2. Onder overmacht om aan onze verplichtingen te voldoen geldt elke vreemde oorzaak, welke niet aan ons kan worden toegerekend en die de nakoming van de overeenkomst belet, of in zo ernstige mate belemmert of bezwaarlijk maakt, dat die nakoming in redelijkheid niet van ons kan worden gevergd. 
 3. Modernizers is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebeurtenissen bij een hostingprovider, domeinnaamregistrant of anderen waarop Modernizers geen invloed kan uitoefenen. 

Artikel 14. Diverse bepalingen 

 1. Op al onze aanbiedingen en met ons gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. 
 2. Alle geschillen tussen Modernizers en Opdrachtgever die ontstaan en waarover niet in onderling overleg een oplossing kan worden bereikt, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van Gelderland. 
 3. Modernizers kan op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving en opgaaf van redenen de algemene voorwaarden wijzigen en aanvullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijzigingen op de website van Modernizers.
 4. Modernizers heeft het recht om geleverde producten en diensten tijdelijk buiten gebruik te stellen indien onderhoudswerkzaamheden noodzakelijk zijn. 

Artikel 15. Privacy bepalingen 

 1. De persoonsgegevens van Opdrachtgever worden door Modernizers gebruikt voor het aanvragen van een domeinnaam en hosting en voor de correcte uitvoering van de werkzaamheden van Modernizers. De gegevens zullen niet aan derden ter beschikking worden gesteld, tenzij met uitdrukkelijke toestemming van Opdrachtgever.
 2. Opdrachtgevers persoonlijke informatie, aangeleverde documenten, beeld- en geluidsmateriaal blijven vertrouwelijk. Modernizers verstrekt informatie als naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en dergelijke niet aan derden zonder uitdrukkelijke toestemming van Opdrachtgever. 

Voor meer informatie over hoe Modernizers met privacy omgaat verwijzen we u naar onze Privacyverklaring.